Thư viện

Cách sử dụng Kết cấu PBR trong Blender

Vật liệu cơ bản Cách sử dụng hầu hết các vật liệu bằng Bộ đổ bóng nguyên tắc. Ngoài phần Displacement, thiết lập này hoạt động c…

Metaverse là gì?

Khái niệm metaverse, vì sao công nghệ này được quan tâm, hay các thách thức kỹ thuật... là vấn đề được nhiều người thắc mắc về v…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào